ใส่ใจประชาชน

  • บริการอย่างเท่าเทียม สะดวกสบาย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเป็นที่ไว้วางใจ

  • ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด รู้คุณค่า

  • เป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

Date

6 สิงหาคม 2564

Tags

MOPH