เป็นนายตนเอง

  • ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

  • ยึดประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน

  • ร่วมเป็นหูเป็นตา และไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

  • เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ


Date

6 สิงหาคม 2564

Tags

MOPH